Hoàng Mai Trinh 11/02/2022 09:56

Từng bộ, ngành đều có trách nhiệm trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

(Chinhphu.vn) - Ngay từ đầu năm 2022, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cần tổ chức quán triệt và triển khai ngay thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng, nhất là trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng và mối quan hệ với các bộ, cơ quan, địa phương. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp thứ nhất Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chiều 10/2, do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì.

Thời gian vừa qua, Hội đồng các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới, cần tiếp tục bổ sung những công việc chi tiết của Hội đồng đối với từng bộ, ngành. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét thẩm quyền của Hội đồng để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ về cơ chế tài chính, nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương không cân đối đủ ngân sách, địa phương ở vùng sâu, vùng xa.

Từ ngày
- đến ngày