Hoàng Mai Trinh 01/04/2022 19:20

Triển khai quyết liệt, đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(Chinhphu.vn) - Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ và các văn bản liên quan để trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trước ngày 10/4/2022. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 290/CĐ-TTg đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022.

Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tuy nhiên tiến độ thực hiện nhiều nhiệm vụ đến nay còn chậm, nhất là việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra tại Chương trình. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan chậm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng 3/2022 nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được để tiếp tục chậm trễ.

Từ ngày
- đến ngày