Hoàng Thu Trang 14/11/2022 11:25

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe

(Chinhphu.vn) - Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh phần mềm và tạo tài khoản nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho 63 sở giao thông vận tải để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh phần mềm và tạo tài khoản nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho 63 sở giao thông vận tải để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe; nâng cấp phần mềm trên Cổng dịch vụ công quốc gia để kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến vận hành vào ngày 14/11 để đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe áp dụng trên toàn quốc.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải chỉ đạo phòng chuyên môn tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 14/11.

Rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe mức độ 4 tại địa phương.

Cùng với đó, các Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo thông tin, truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe; chỉ đạo sở y tế phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái; chỉ đạo UBND cấp huyện, xã và các phòng công chứng chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày
- đến ngày