Hoàng Thu Trang 27/06/2023 11:19

Tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Nội vụ, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 21-4-2023 là 79.178 người, trong đó ở trung ương là 5.511 người, ở địa phương là 73.667 người.

Theo Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, bộ tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế. Tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 21-4-2023 là 79.178 người, trong đó ở trung ương là 5.511 người, ở địa phương là 73.667 người. 

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao, bộ đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 29/2023 quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 20-7-2023 và đã bổ sung một số trường hợp phải tinh giản biên chế.

Trong đó có cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế; cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Theo quy định mới, có 2 trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế. Cụ thể gồm người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp tự nguyện tinh giản biên chế.

Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

Từ ngày
- đến ngày