Trần Long 14/11/2023 11:05

Thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh từ ngày 15/12

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023 quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh, bao gồm 4 mục tiêu chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023.

Theo Thông tư, Bộ chỉ tiêu Thống kê Tăng trưởng xanh là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.

Bộ chỉ tiêu Thống kê Tăng trưởng xanh sẽ bao gồm 4 mục tiêu chính. Một là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP. Hai là xanh hóa các ngành kinh tế, gồm: năng lượng; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; công nghệ; vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng, tài nguyên rừng; khoáng sản và nước. Thứ 3 là xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững và bốn là xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh từ ngày 15/12- Ảnh 1.

Bộ Chỉ tiêu này sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh.

Thông tư cũng quy định rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Từ ngày
- đến ngày