Minh Ngọc 04/10/2023 14:45

Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh hằng năm theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Theo đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học theo phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật.

Cụ thể, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh hằng năm theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc CSĐT; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục đại học; việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc tự chủ mở ngành các trình độ của giáo dục đại học, các điều kiện bảo đảm thực hiện ngành đào tạo, chương trình đào tạo;

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường, đặc biệt lưu ý nội dung đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn kiểm tra là cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Cục Nhà trường; Cục Đào tạo, viên chức, người làm công tác thanh tra, kiểm tra của CSĐT bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội dung cuộc kiểm tra; không trong thời gian bị kỷ luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ ngày
- đến ngày