Phạm Tiến Quân 21/03/2022 16:53

Sự hài lòng của người dân - 'thước đo' xây dựng Nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Một trong các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là tỉ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên.

Từ ngày
- đến ngày