Phạm Tiến Quân 17/05/2022 19:35

Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

(Chinhphu.vn) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trong Hội nghị TW 5. Điều này đòi hỏi cần ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ - Ảnh 1.

''Tinh thần của Hội nghị Trung ương 5 là người nông dân đứng trước nông nghiệp, nông thôn. Điều đó nói lên sự quyết tâm và đổi mới tư duy khi đặt người nông dân vào chủ thể của quá trình phát triển", chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông Thôn Mới nhận định.

 

Từ ngày
- đến ngày