Thái Sơn 18/01/2024 14:29

Những điểm mới trong Luật Đất đai (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) - Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua có rất nhiều điểm mới, tập trung vào 5 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất như mở rộng quyền sử dụng đất với đối tượng là công dân Việt Nam, kể cả định cư sinh sống ở nước ngoài; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số…

Nhóm vấn đề thứ hai là việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp như quy định thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, mở rộng các quy định liên quan đến cơ chế thỏa thuận về đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mở rộng quỹ đất; quỹ đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Nhóm vấn đề thứ ba là nâng cao hiệu quả sử dụng đất như đất sử dụng kết hợp đa mục đích; thu hẹp lại trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất…

Nhóm vấn đề thứ tư về tài chính đất đai như: Tách bạch về định giá đất với chính sách hỗ trợ miễn giảm về đất…

Nhóm vấn đề cuối cùng là nâng cao hiệu quả, hiệu lực về quản lý Nhà nước trong đó có nhiều quy định cải cách, cắt giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Bên cạnh đó là nâng cao thông tin dữ liệu đất đai, thuận lợi hơn trong giám sát việc thực thi liên quan đến đất đai.

Từ ngày
- đến ngày