Đào Tuấn 01/12/2022 11:03

Kể từ ngày 19/12, công dân có thể tra cứu, khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 46/2022 của Bộ Công an vừa ban hành, kể từ ngày 19/12/2022, các thông tin được chia sẻ cho hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư gồm: CSDL hộ tịch điện tử dùng chung, CSDL về cư trú, CSDL Căn cước công dân, CSDL về y tế và CSDL chuyên ngành khác chia sẻ thông tin về công dân cho hệ thống CSDL quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Các thông tin chuyên ngành gắn với công dân khi được các cơ quan, tổ chức chia sẻ cho Bộ Công an thì cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận để khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác quản lý dân cư và đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ khác của Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin thông qua cổng dịch vụ công như sau: Công dân đăng nhập vào cổng dịch vụ công, lựa chọn dịch vụ tra cứu hoặc dịch vụ khai thác thông tin cá nhân. Bộ Công an trả kết quả tra cứu của công dân bằng thông tin hiển thị trên cổng dịch vụ công hoặc trả kết quả khai thác thông tin bằng Thông báo theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư. 

Kể từ ngày 19/12, công dân có thể tra cứu, khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư  - Ảnh 1.

Công dân có thể khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Từ ngày
- đến ngày