Infographics: Quy hoạch năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 - Một số mục tiêu và giải pháp

(Chinhphu.vn) - Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái

31/07/2023 18:05
Infographics: Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050   - Ảnh 1.

Infographics: Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050   - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn