Infographics: Quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2023

(Chinhphu.vn) - Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

04/01/2023 07:40
Infographics: Quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2023 - Ảnh 1.

Infographics: Quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2023 - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn