Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

(Chinhphu.vn) - Chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

17/11/2022 09:55
Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn