Hoàng Thu Trang 27/02/2023 16:32

Gắn chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, công tác chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực trong đó có sự đóng góp của VPCP. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, VPCP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường hoàn thiện thể chế về gửi nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPVP Trần Văn Sơn cho biết, trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, chúng ta đã đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính hướng tới chỉ yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ một lần; sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tự động hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nhất là, việc thực hiện quyết liệt Đề án 06. Tuy nhiên, các kết quả trên mới chỉ là bước đầu. Thực tế, công tác chuyển đổi số vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như chưa phát huy được nhân tố con người với vai trò là trung tâm, chủ thể của chuyển đổi số, thậm chí, nhiều cơ quan, đơn vị coi đây là nhiệm vụ của một số cá nhân, bộ phận; kết quả thực hiện chưa đến được hoặc chưa hướng tới người dân. 

Gắn chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPVP Trần Văn Sơn

Để tiếp tục triển khai chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho rằng, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong triển khai chương trình chuyển đổi số và Đề án 06 tại bộ, ngành, địa phương phụ trách. Nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan, đơn vị tham mưu về chuyển đổi số ở bộ, ngành, địa phương để tổ chức triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, tập trung gắn chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phải bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, nhưng không có nghĩa là làm thay, làm hộ, mà cần hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao kỹ năng số, hình thành công dân điện tử.

Từ ngày
- đến ngày