Minh Ngọc 21/07/2023 07:58

Để phát huy hiệu quả vai trò Hội đồng điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng

(Chinhphu.vn) - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng vừa được công bố hôm nay (20/7). Theo đó, đề ra 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng, trong đó nhấn mạnh việc điều phối phải bảo đảm nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Hội đồng điều phối vùng làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận, trao đổi ý kiến để thống nhất vì lợi ích chung của Vùng. Hội đồng không phải là một cấp hành chính nhưng là mô hình tổ chức hiệu quả để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của vùng, góp phần giải quyết các vấn đề bất cập mà một địa phương trong vùng không thể giải quyết được, đồng thời có thể giải quyết những vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận hoặc vượt thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành và địa phương trong vùng.

Từ ngày
- đến ngày