Minh Ngọc 01/06/2023 17:05

Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ thông tin về việc lập dự toán

(Chinhphu.vn) - Làm rõ về việc lập dự toán không sát dẫn đến số vượt thu cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời điểm lập dự toán 2022 là vào tháng 9/2021, đó là giai đoạn đại địch COVID-19 bùng phát, thời điểm đó tăng trưởng âm, thu ngân sách âm so với cùng kì. Dự toán ngân sách phù hợp với bối cảnh thời điểm đó.

Tuy nhiên đến năm 2022, nước ta đã chống dịch thành công, tăng trưởng tăng đạt 8,02% cả năm. Từ đó vượt thu ngân sách. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng làm rõ, dầu thô vượt thu do với dự toán là do tăng giá dầu và tăng sản lượng. Bên cạnh đó, tăng cường kê khai và tăng thu từ chuyển nhượng bất động sản; thu nội địa cũng tăng…Những kết quả trên cho thấy vấn đề tài khóa năm 22 tương đối thành công, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ.

Từ ngày
- đến ngày