Trần Long 04/08/2022 13:32

Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT

(Chinhphu.vn) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, được thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11 và từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12. Thông tư này hiệu lực từ ngày 10/9/2022.

Theo đó, Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT gồm 07 môn học bắt buộc, trong đó: 3 môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Lịch sử. 4 môn học lựa chọn trong số các môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật, Địa lý, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Các môn học tự chọn gồm: Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số. Hoạt động giáo dục tự chọn là nội dung giáo dục địa phương.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 hoặc 15 tiết; thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của môn học là 35 tiết/năm học. Mỗi ngày học 01 buổi, mỗi buổi bố trí không quá 05 tiết học; mỗi tiết học 45 phút.

Mục tiêu chung của Chương trình là nhằm giúp học viên tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, hoàn thiện học vấn Trung học Phổ thông và định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, đáp ứng yêu cầu có thể tham gia vào thị trường lao động và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Từ ngày
- đến ngày