Thái Sơn 21/03/2024 10:37

6 nội dung trong Kế hoạch triển khai Luật Đất đai 2024

(Chinhphu.vn) - Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật Đất đai 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222 ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ cũng đang khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai; tổ chức rà soát các văn bản có liên quan đến đất đai để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ. Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

6 nội dung trong Kế hoạch triển khai Luật Đất đai 2024- Ảnh 1.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Kế hoạch đặt ra 6 nội dung gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đại; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật đất đai; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai; xây dựng các Đề án; tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Từ ngày
- đến ngày