Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 29/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 29/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 30/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 29/01/2018

30/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 29/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 28/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 28/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 28/01/2018

29/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 28/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 27/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 27/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 27/01/2018

28/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 27/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 26/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 26/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/01/2018

27/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 26/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/01/2018

26/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 25/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 24/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/01/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2018

24/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

23/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 22/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

22/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 21/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 20/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 19/01/2018

19/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 19/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

19/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018